Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednací řád Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova

jednací řád ve formátu PDF - zde ke stažení


OBEC MOSTY U JABLUNKOVA

Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova

 

Jednací řád

Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova

(úplné znění jednacího řádu schváleného zastupitelstvem obce

dne 22. února 2017 usnesením číslo 20/256)

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Jednací řád Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova (dále jen „jednací řád“) je vydaný v souladu s § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

   

 2. Jednací řád upravuje svolávání, přípravu, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další věci, související s jeho jednáním.

   

   

Článek II.

Pravomoci zastupitelstva obce

 

 1. Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova (dále jen „zastupitelstvo obce“) pravomoci realizuje na základě kolektivního projednávání, rozhodování a na základě veřejné informovanosti.

   

 2. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona o obcích, jakož i v mezích pravomocí daných jinými právními předpisy.

 

 

Článek III.

Svolávání zasedání zastupitelstva

 

 1. Zastupitelstvo obce se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, a to na řádných zasedáních. Zasedání zastupitelstva obce svolává                         a zpravidla řídí starosta obce (dále jen „starosta“). Obecní úřad dle § 93 odst. 1 zákona                o obcích informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva na úřední desce úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.

   

 2. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

   

 3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo se koná nejpozději  do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

   

 4. Řádná zasedání zastupitelstva obce se konají ve stanovených termínech.

   

 5. Starosta může svolat také mimořádné zasedání na základě předchozího usnesení zastupitelstva obce nebo rady obce k projednání naléhavých záležitostí nebo také ke slavnostní příležitosti.

   

 6. V době nepřítomnosti starosty svolává zasedání zastupitelstva obce zastupující místostarosta.

 

 

Článek IV.

Pracovní skupiny

 

 1. Pro přípravu stanovisek a posouzení záležitostí projednávaných zastupitelstvem může zastupitelstvo obce zřídit pracovní skupiny.

   

 2. Do těchto pracovních skupin volí zastupitelstvo obce své členy a podle potřeby další odborníky.

 

 1. Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu nebo přijetím závěrečného usnesení v dané věci zastupitelstvem, pokud zastupitelstvo obce nerozhodne jinak.

 

 

Článek V.

Příprava zasedání zastupitelstva

 

 1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad zasedání připravovaného zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

   

 2. Všem členům zastupitelstva obce jsou současně s pozvánkou rozesílány materiály v elektronické podobě, které budou projednávány v souladu s navrhovaným programem, a to 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva obce. V odůvodněných případech lze materiály zaslat později.

 

 1. Materiály pro zasedání zastupitelstva obsahují zejména:
  1. název materiálu,
  2. důvodovou zprávu, která obsahuje zhodnocení stavu,
  3. rozbor příčin potřeby opatření a odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad,
  4. případný seznam příloh,
  5. návrh usnesení.

 

 1. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

   

 2. Členům zastupitelstva jsou rovněž zasílána usnesení ze schůzí rady obce.

 

 

Článek VI.

Účast členů zastupitelstva na zasedání

 

 1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva. Pokud se zasedání nemůže účastnit, omluví se předem s uvedením důvodu starostovi. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá starosta.

   

 2. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové svým podpisem v prezenční listině přítomných.

   

 3. Člen zastupitelstva plní úkoly, které mu zastupitelstvo obce uloží, hájí zájmy občanů obce, jedná a vystupuje tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce člena zastupitelstva.

   

 4. Člen zastupitelstva při projednávání bodu programu, který by pro něj nebo osobu blízkou, pro fyzickou či právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, mohl znamenat výhodu nebo škodu (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením rozpravy. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání                        a rozhodování v této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo obce.

   

 

 

Článek VII.

Program zasedání zastupitelstva

 

 1. Program zasedání zastupitelstva obce navrhuje starosta nebo rada obce.

   

 2. Právo předkládat návrhy k projednání na zastupitelstvu obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

   

 3. Na zasedání zastupitelstva obce je jednáno přednostně o věcech, které byly dány na program. O zařazení na program zasedání u návrhů předložených po lhůtě dle článku              V. odst. 2 tohoto jednacího řádu, nebo návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhoduje zastupitelstvo obce.

 

 1. Požádá-li člen zastupitelstva písemně o projednání určitého bodu, projedná se tento bod v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li starosta požadavku člena zastupitelstva, musí žadateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu.

 

 

Článek VIII.

Průběh zasedání zastupitelstva

 

 1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti zastupující místostarosta, příp. jiný pověřený člen zastupitelstva.

   

 2. Zasedání zastupitelstva obce zahajuje starosta. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá                       do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k témuž programu.

   

 3. Starosta uvádí materiály, udílí slovo, řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledky, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby celé zasedání mělo pracovní charakter, věcný a nerušený průběh.

   

 4. V zahajovací části zasedání zastupitelstva obce starosta seznámí zastupitelé s tím, že zastupitelstvo obce bude pro lepší autentičnost zápisu nahráváno diktafonem. Dále prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva a usnášeníschopnost, dá schválit program zasedání.

   

 5. Potom starosta sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a zda byly proti němu podány námitky. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly vůči zápisu uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na sekretariátě OÚ k nahlédnutí. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce je při zasedání zastupitelstva obce připraven k nahlédnutí. 

   

 6. Starosta dá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání.

   

 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zastupitelstva obce písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

   

 8. Zastupitelstvo obce může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.

   

 9. Do rozpravy k jednotlivým bodům se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom, než bude rozprava ukončena. Nikdo, komu starosta neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.

   

 10. Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle časových možností a se souhlasem členů zastupitelstva obce. Tímto ustanovením není dotčeno právo občana obce uplatnit na zasedání zastupitelstva ústně připomínky ve smyslu ust. § 16, odst. 2, písm.            c) až g) zákona o obcích.
 11. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

   

 12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

   

 13. V rámci rozpravy uplatňuje své právo člen zastupitelstva za těchto procesních pravidel:
  1. v téže věci lze mluvit jen dvakrát,
  2. doba jednotlivých vystoupení v rozpravě je omezena na maximálně 5 minut.

 

 1. V rámci rozpravy uplatňuje své právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným bodům občan obce či jiné osoba k tomu oprávněna dle zákona (dále jen „občan“), a to za obdobných podmínek jako člen zastupitelstva s tím, že občan nemůže v téže věci mluvit vícekrát než jednou.

   

 2. Starosta může připustit výjimky z pravidel uvedených v odst. 13. a 14.

 

 

Článek IX.

Příprava usnesení zastupitelstva

 

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv, rozborů a návrhů projednávaných zasedáním a z rozpravy členů zastupitelstva.

   

 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení zastupitelstvu předkládá starosta nebo člen návrhové komise.

 

 1. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, jiným členům zastupitelstva, radě a výborům zastupitelstva.

 

 

Článek X.

Hlasování

 

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

   

 2. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.

 

 1. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.

 

 1. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách, a to v pořadí od posledního návrhu, a poté o ostatních částech předloženého návrhu.

 

 1. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za neschválené.

 

 1. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. V případě více protinávrhů se hlasuje o protinávrzích v pořadí od posledního.

 

 1. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva podle volebních stran, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Po skončení dohadovacího řízení, jehož se účastní jmenovaní zástupci a starosta, obnoví starosta přerušené zasedání zastupitelstva a nechá opět hlasovat o předloženém návrhu, eventuálně o návrhu upraveném.

   

 2. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

 1. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. Nenavrhne-li se tajné hlasování, hlasuje se vždy přednostně veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování nadpoloviční většinu všech zastupitelů, je neschválený.

 

 1. Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem zastupitelstva.

 

 

Článek XI.

Interpelace členů zastupitelstva

 

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na jeho jednotlivé členy, na další orgány obce a statutární zástupce obcí zřizovaných či zakládaných právních subjektů a požadovat od nich vysvětlení.

   

 2. Na dotazy odpovídá dotazovaný bezodkladně. Dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiných úkonů, zodpoví dotazovaný písemně, nejdéle do 30 dnů s tím, že dotaz musí být podán písemně.

 

 1. Dotazy vznesené na zasedání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence.

 

 

Článek XII.

Diskuse občanů

 

 1. Občané obce mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na členy zastupitelstva, radu, její jednotlivé členy, na další orgány a statutární zástupce obcí zřizovaných či zakládaných právních subjektů a požadovat od nich vysvětlení.

   

 2. Na dotazy odpovídá dotazovaný bezodkladně. Dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiných úkonů, zodpoví dotazovaný písemně, nejdéle do 30 dnů s tím, že dotaz musí být podán písemně.

 

 1. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k věci konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

 

 

Článek XIII.

Péče o nerušený průběh zasedání

 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce. Starosta může vykázat ze zasedací síně rušitele zasedání. Vykázat nelze člena zastupitelstva obce.

   

 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu starosta po upozornění odejmout slovo.

 

Článek XIV.

Ukončení zasedání zastupitelstva

 

 1. Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li vyčerpán program zasedání a nikdo se již nehlásí o slovo.

   

 2. Starosta rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené zasedání. V těchto případech starosta svolá zasedání znovu do 15 dnů.

 

 

Článek XV.

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

 

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá úřad. Pro lepší autentičnost zápisu je každé zasedání zastupitelstva obce nahráváno diktafonem a po podpisu ověřovatelů je záznam smazán. Úřad vede také usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

   

 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 

 1. V zápise se uvádí:

- den a místo zasedání,

- hodina zahájení a ukončení,

- doba a důvod přerušení,

- jména určených ověřovatelů zápisu,

- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

- program zasedání,

- průběh rozpravy se jmény řečníků,

- podané návrhy,

- střet zájmů,

- výsledek hlasování,

- podané dotazy a připomínky,

- schválené znění usnesení,

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí starosty měly stát součásti zápisu.

 

 1. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archívu k archivaci.

   

 2. Zápis i usnesení zastupitelstva se číslují vzestupně vždy pro celé volební období zastupitelstva obce.

 

 1. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

 

Článek XVI.

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení a informuje pololetně zastupitelstvo obce.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

 

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání, které se konalo                                 dne 22. 02. 2017 usnesením č. 20/256.

 

Jednací řád zastupitelstva nabývá účinnosti dnem schválení a ruší se jím dosavadní jednací řád zastupitelstva.

 

  Josef Szotkowski                                                                   Ing. Marie Macurová

    starosta obce                                                                       místostarostka obce