Obsah

Rozpočet a závěrečný účet pro rok 2017

Rozpočet pro rok 2017 zveřejněno dne 5.1.2017

Rozpočet pro rok 2017 po opravě v souladu se změnou vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě zveřejněno dne 28.2.2017 

Rozpočet pro rok 2017 v třídění podle rozpočtové skladby zveřejněno dne 5.1.2017

Přílohy k rozpočtu

1. Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2017 

2. Investiční projekty a oprava majetku obce na rok 2017

3. Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

 

Rozpočtová opatření 2017

 

Pravidla rozpočtového provizoria -  pro rok 2017 nejsou

 

Rozpočtový výhled na období 2018-2019


 

Schválený závěrečný účet obce Mosty u Jablunkova za rok 2017 - zveřejněno 20.6.2018
Přílohy k závěrečnému účtu

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 


Účetní závěrka obce Mosty u Jablunkova k 31.12.2017

Přílohy k účetní závěrce

1. Rozvaha obce k 31.12.2017

2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

3. Příloha

4.1 Inventarizační zpráva za rok 2017

4.2 Příloha k inventarizační zprávě – seznam inventurních soupisů

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

6. Zpráva o výsledku řídící kontroly nahrazující interní audit ze dne 16.3.2018

7. Zpráva k podkladům pro schválení účetní závěrky ze dne 2.5.2018

8. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017