Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

REGISTR OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Podávání oznámení
 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

a. jiných vykonávaných činnostech,

b. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

c. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou:

a. členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

b. členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

c. vedoucí zaměstnanci obecního úřadu, podílející se na výkonu správních činností zařazení do  obecního úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení byla do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník obecního úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (formát OpenDocument; velikost 13 kB)

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (formát PDF; velikost 49 kB)

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (formát MS Word; velikost 41 kB)

Žádost se podává

osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Mosty u Jablunkova, 739 98 Mosty u Jablunkova, v kanceláři tajemnice obecního úřadu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny (podatelna@mostyujablunkova.cz).

Kontakt: Kancelář matriky
Květoslava Brhelová
telefon: 558 337 917
e-mail: k.brhelova@mostyujablunkova.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Mosty u Jablunkova, 739 98 Mosty u Jablunkova, kancelář tajemníka městského úřadu.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání v kanceláři tajemníka městského úřadu. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem v kanceláři tajemníka OÚ, předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo:

- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce
veřejného funkcionáře,

- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.