Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přírodní památky a rezervace

Motyčonka – přírodní památka

Přírodní památka Motyčonka, představuje podmáčenou louku, která je situována v horní části Mostů u Jablunkova, na Šancích v nadmořské výšce 579 - 583 m při cestě do osady Filůvka. Předmětem ochrany je jednosečná louka s početnou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Smyslem ochrany je zachování celého mokřadního ekosystému, který je životním prostředím řady vzácných, ohrožených, chráněných, ale i docela běžných druhů rostlin a živočichů.

 

Vřesová stráň - přírodní rezervace

Přírodní rezervace Vřesová stráňkterá se nachází na Šancích, je zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin. PR Vřesová stráň byla vyhlášena v roce 1990 a má rozlohu 7,81 ha.
Ve střední části území se vytvořily rašelinné louky, na které navazují střídavě vlhká luční společenstva svazu Calthion, kde mají optimální podmínky prstnatec listenatý, prstnatec májový a všivec ladní. Suché smilkové pastviny na svazích v jihovýchodní části jsou porostlé jalovcem obecným, janovcem metlatým, hlohem jednoblizným, krušinou olšovou a dalšími keři. Zalesněnou část tvoří druhotné smrčiny s vtroušenou břízou bělokorou, borovicí lesní, modřínem opadavým a javorem klenem. V podrostu místy nalezneme žebrovici různolistou a plavuň vidlačku.

 

Filůvka – přírodní památka

V nejvýchodnější části Chráněné krajinné oblasti Beskydy v horní části obce Mosty u Jablunkova na samotě Filůvka byla v roce 2017 Ministerstvem životního prostředí ČR vyhlášena Přírodní památka Filůvka. Rozkládá se téměř na sedmi hektarech a tvoří ji louky a pastviny s mozaikou podmáčených a rašelinných ploch, dříve běžná součást zemědělské krajiny podhůří Beskyd. Nyní zde můžeme zaznamenat masový výskyt některých chráněných rostlin, například silně ohrožený všivec lesní, masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo orchidej prstnatec májový. Jak se kvalita luk na Filůvce lepšila, postupně byly zaznamenávány další vzácné druhy živočichů, jako například chřástal obecný, mlok skvrnitý, svižník polní nebo ťuhýk obecný.

 

Pod hájenkou Kyčera – přírodní památka

Přírodní památka Pod hájenkou Kyčera je zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita byla vyhlášena v roce 1990 a má výměru 6,75 ha. Podmáčené jedliny a přirozené smrčiny již vymizely, jejich dřívější přítomnost indikuje žebrovice různolistá a hořec tolitovitý. Na fragmentech mokřadů a pramenišť svazu Caricion fuscae dominují ostřice, které provázejí všivec ladní, suchopýr úzkolistý, mečík střechovitý, prstnatec listenatý a prstnatec májový. Smilkové louky jsou porostlé jalovcem obecným, třezalkou skvrnitou, mochnou přímou a trojzubcem poléhavým. Na vlhčích místech je poměrně bohatě vyvinuto mechové patro, ve kterém byly zaznamenány zejména rašeliník tučný a trsenka kopinatá.